Oxygen Deficiency - Honeywell Analytics

We moeten allemaal zuurstof (O2) uit de lucht inademen om te kunnen overleven. Lucht bestaat uit verschillende gassen, waaronder zuurstof. Normale omgevingslucht bevat een zuurstofconcentratie van 20,9% v/v. Wanneer het zuurstofniveau onder 19,5% v/v zakt, wordt de lucht als zuurstofarm beschouwd. Een zuurstofconcentratie onder 16% v/v wordt als gevaarlijk beschouwd voor de mens.


Een tekort aan zuurstof kan het gevolg zijn van:

• verdringing
• verbranding
• oxidatie
• een chemische reactie
• bacteriële actie

Het wordt vaak vergeten dat een te rijk zuurstofmengsel ook gevaarlijk is. Bij hogere O2-waarden verhoogt de ontvlambaarheid van materialen en gassen. Bij een zuurstofpeil van 24% kan kleding bijvoorbeeld spontaan gaan branden. Een oxyacetyleen-lasinstallatie combineert zuurstof en acetyleengas om een uitzonderlijk hoge temperatuur te produceren. Andere plaatsen waarbij gevaar kan ontstaan door een zuurstofverrijkte atmosfeer zijn productie- of opslagruimtes voor raketaandrijvingssystemen, het gebruik van bleekmiddelen in de papier- en de papierpulpindustrie en in waterzuiveringsinstallaties. Sensoren moeten speciaal worden goedgekeurd voor gebruik in O2 verrijkte atmosferen.